Integritetspolicy Developers Shore

Developers Shore hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder och samarbetspartners. Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Developers Shore värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi ständigt med att personuppgifterna alltid ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt interna policyer. Transparens är viktigt för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter från början till slut.

Personuppgiftsansvarig

Developers Shore AB, org.nr 559121-2245 (”Developers Shore”), är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

För att Developers Shore ska kunna erbjuda och fullgöra sina tjänster behöver Developers Shore ta del av personuppgifter. Developers Shore behandlar personuppgifter för att uppfylla följande ändamål:

 • För att hantera din jobbansökan till Developers Shore
 • För att hantera din förfrågan av konsulttjänster från Developers Shore
 • För prospektering av kunder

Dina personuppgifter som behandlas av Developers Shore

När du är i kontakt med Developers Shore angående jobbansökan kan vi begära in följande information.  

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Adress
 • Telefonnummer
 • CV/Resumé
 • LinkedIn-profil

Om du kontaktar oss angående förfrågan av konsulttjänster eller om du är föremål för prospektering, dvs. du är en potentiell kund kan vi spara följande information.

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer

Det förekommer att Developers Shore gör utskick med information om oss och våra tjänster. Vi kan vid något tillfälle funnit dig intressant som företrädare för potentiell kund och därmed lagt till din e-postadress i samband med vårt nyhetsbrev. Detta syftar till att komma i kontakt med dig i din professionella roll som företrädare för ett företag och inte som privatperson. Du kan avregistrera dig från eventuella e-postutskick via länk för avregistreringen som följer med alla utskick.

Developers Shore kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om Developers Shore inte har ditt samtycke till det.

Lagringsperiod för personuppgifter

Developers Shore behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy.

Skydd av dina personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidtar Developers Shore de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter är säkra. Det är för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Developers Shores säkerhetsrutiner förändras i takt med ny teknik och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som Developers Shore behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål Developers Shore samlar in dina personuppgifter. Developers Shore kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Uppdatering av Integritetspolicy

Developers Shore förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera vår Integritetspolicy. Uppdateringar kommer att framgå av detta dokument och finnas tillgängligt på developersshore.se. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att begära att bli raderad från vår databas genom att maila till hello@developersShore.se.

Kontaktuppgifter till Developers Shore

Har du frågor angående Developers Shores hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Developers Shores hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via hello@developersshore.se.